Jednotlivé ročníky podujatia Podeľme sa!

V tohoročnom pôstnom období sa na podujatí Podeľme sa! spolu stretávame už dvanásty raz. Preto by sme sa radi poohliadli za jednotlivými ročníkmi.

Prvý ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2007, 21.2.- 9.4.2007. Hneď prvý ročník sa rozbehol rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 115 podujatí, z toho 47 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 68 aktivít.

Čistý výťažok zbierky 307 410,50 Sk sme v súlade s účelom poukázali neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach, ktorá ich použila na opravu a rozšírenie kapacity domova, komunitného centra a na podporu bezplatnej telefonickej celoslovenskej Linky pomoci, ktorá funguje 24 h denne a je možnosť na nej získať základné informácie o formách pomoci ženám, matkám v núdzi.

V pôstnom období roku 2008 od 6.2 do 23.3 2008 prebiehal druhý ročník podujatia. Zapojilo sa do neho ešte viac spoločenstiev, rodín a jednotlivcov. Ich celkový počet bol 164, z toho spoločných 92 a jednotlivci a rodiny sa zapojili do 72 aktivít.

Výnos zbierky 2. ročníka Podeľme sa! bol 482 996 Sk a v súlade s jej účelom sme ho poslali OZ Brieždenie so sídlom v Martine pre Centrum Pokoj v Kláštore pod Znievom a Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach  pre Dom Márie Magdalény a Dom Božieho milosrdenstva v Ľubici. Obidve organizácie použili darované finančné prostriedky na rozšírenie kapacít, opravu strechy, dobudovanie a vybavenie jednotlivých zariadení.

Tretí ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v jednotlivých regiónoch Slovenska v pôstnom období  od  26.2 do 12.4. 2009. Zorganizovalo sa 204 podujatí, z toho 112 spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev a 92 jednotlivcov a rodín.

Čistý výnos zbierky 18 881,47 eur sme poukázali n.o. Križovatky Skalica pre Azylový dom Emauzy – útulok Holíč  a Azylové centrum Betánia v Malackách. Prostriedky použili na rekonštrukciu a opravu zariadení, ktoré chceli uzavrieť kvôli havarijnému stavu. Podarilo sa aj rozšíriť ich kapacitu. 

4. ročník Podeľme sa! zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 17.2 až 16.4.2010. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 214, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 124. Jednotlivci a rodiny zorganizovali 90 aktivít.
Čistý výnos verejnej zbierky bol 17 152,05 eur a bol venovaný Zariadeniu núdzového bývania  Dorka v Košiciach. 

Vďaka ,,Podeľme sa“ 2010 sa podarilo vybudovať v Rožňave veľmi potrebné krízové stredisko pre 10 detí v chudobnom gemerskom kraji, kde je veľa núdze a takáto služba tam absentovala. Dnes môže sociálne odkázaný rodič z gemerského regiónu, ktorému bolo vyňaté dieťa z rodiny pre zlé životné podmienky, navštevovať svoje dieťa vo svojej blízkosti s cieľom jeho skorého návratu domov do upravených podmienok. V minulosti pri umiestení jeho dieťaťa častokrát 100 km od jeho bydliska si nemohol finančne dovoliť byť s dieťaťom v kontakte, čo je náš prvoradý cieľ.

V samotnej Dorke v Košiciach sme vďaka Podeľme sa! dokončili všetky stavebné práce a vnútorne vybavili nové a rozšírené časti – dokončili sme nové krízové stredisko s kvalitným vybavením, otvorením nových izieb sme mohli namiesto 12 mladých dospelých prijať ďalších 10 ! Dnes z nich 4 študujú na vysokých školách, 3 si dokončujú vzdelanie stredoškolské a konečne máme priestor aj pre prijatie súrodeneckej skupiny mladých dospelých, ktorí odchádzajú spoločne alebo tesne po roku za sebou z detského domova do samostatného občianskeho života.

 Podarilo sa zvýšiť kapacitu zariadenia núdzového bývania zo skutkového stavu z 31 rodičov s deťmi zvýšiť na dnešných 48 !

Jubilejný 5. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v termíne od 9.3. do 20.6.2011. Výťažok zbierky vo výške 20 010 eur sa použil na projekt vytvorenia konkrétnych pracovných príležitostí pre ženy matky zo znevýhodneného prostredia:

  • Záhradnícke služby
  • Predajňa upomienkových predmetov
  • Tvorivé dielne.

Aby sa ženy s deťmi vo veľmi ťažkej životnej situácii mohli vrátiť do života, potrebujú strechu nad hlavou a prácu. Aby to dosiahli, potrebujú zamestnanie na získanie finančných prostriedkov, čo im umožní žiť bez ustavičnej odkázanosti na dobročinnosť. Preto organizácia Áno pre život, ktorá prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb – Domov Gianny Beretty Mollovej, prišla s týmto novým  projektom, ktorý sme sa rozhodli podporiť. Podaním pomocnej ruky 207 ženám, matkám a 279 deťom sa pomohlo „narodiť sa“ 42 deťom. To je pre nás všetkých najlepšia odmena.

Výťažok zo 6. ročníka podujatia Podeľme sa! vo výške 16 058 eur bol venovaný občianskemu združeniu Magis v spolupráci so sestrami Congregatio Jesu, ktoré sa venuje ženám, rodinám s deťmi v núdzi, obetiam násilia, sirotám, ľuďom na okraji spoločnosti, deťom, ktoré vyrástli v detskom domove, deťom – bezdomovcom. Dušou združenia je sestra Maristella.   Vaše peniaze sa použili na opravu a vybavenie azylového bývania pre matky s deťmi, úpravu átria pre potreby detí a priestoru kláštora, v ktorom sa deje väčšina aktivít.

 
7. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2013, od13.2. do 20.4.2013. Organizoval sa rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 221 podujatí, z toho 119 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 102 aktivít.
Čistý výťažok zbierky 17 473 eur sme v súlade s účelom poukázali Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar na dobudovanie novovzniknutého Krízového centra Dorka vo Zvolene.

8. ročník Podeľme sa! 2014 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 05.03.2014 – 20.06.2014. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 244, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 128. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 116 aktivít.
Čistý výnos zbierky vo výške 18 333,68 eur  bol poukázaný v súlade s účelom zbierky na účet Diecéznej Charity v Rožňave na zriadenie a vnútorné vybavenie novovzniknutého Nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi, na vytvorenie pracovných a vzdelávacích aktivít a na priamu pomoc klientom Charitatívno-sociálne centrum sv. Rity v Lučenci.

Podujatie Podeľme sa! 2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska 18.02.2015 – 20.05. 2015 už po 9. raz. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 255, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít.

Čistý výnos zbierky vo výške  22 209,72 eur sa rozdelil v súlade s účelom zbierky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu vo výške 10 00 eur na dokončenie Krízového centra pre matky, otcov a rodiny v Prešove a Poradni ALEXIS, n. o. s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ženám v prípade neželaného tehotenstva a problémov po umelom

či spontánnom potrate vo výške 12 209,72 eur. Výťažok zbierky sa použije na realizáciu konkrétnej pomoci pre klientky poradne, odborného sociálneho a psychologického poradenstva klientkám poradne a dovybavenie priestorov poradne.

Jubilejný 10. ročník Podeľme sa! 2016 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 10.02.2016 – 20.05. 2016. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 274, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 148. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 126 aktivít.

Finančný dar vo výške 29 133.97 Eur, ktorý bol časťou čistého výnosu zbierky „Podeľme sa!“ 2016, bol v súlade s účelom zbierky poukázaný Úsmevu ako dar Bratislava na vybudovanie Centra pre rodinu v Bratislavskom regióne. Ďalej dar vo výške 528 Eur, ktorý je časťou čistého výnosu zbierky „Podeľme sa!“2016 bol poukázaný Poradni ALEXIS, n. o. s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ženám v prípade neželaného tehotenstva a problémov po umelom či spontánnom potrate.

11. ročník podujatia Podeľme sa! 2017 organizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 1. 2. 2017 do 31. 5.2017. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 276, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií, samospráv a spoločenstiev 149. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 127 aktivít.

Čistý výnos zbierky vo výške 29 682,51 Eur bol určený a poukázaný na zriadenie Centra pre rodiny, tehotné ženy a matky s deťmi v zložitých životných situáciách v Ružomberku, ktoré  poskytuje komplexnú odbornú pomoc a prístrešie.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia Podeľme sa! a pomohli tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.