Predstavenstvo

Foto moje 1Predsedníčka Mgr. Mária Demeterová

Zakladajúca členka KHŽS. Zastupuje KHŽS vo výbore Európskej asociácie katolíckych ženských organizácií ANDANTE a vedie Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK, odbor chémia – fyzika a FiF UK v Bratislave, odbor editorstvo. Pôsobila ako editorka, viceprimátorka Bratislavy, poslankyňa NRSR. Venovala sa najmä konkrétnej pomoci a legislatíve v sociálnej oblasti. V súčasnosti je koordinátorkou projektu Zachráňme životy na podporu tehotných žien, matiek v krajnej životnej núdzi. Aktívne pôsobí v predsedníctve Fóra života a je zodpovedná za projekty konkrétnej pomoci. Jej životné krédo: „Podľa skutkov ich poznáte…“

Je vydatá, má tri dospelé deti.

 

Foto A. KolkovejPodpredsedníčka Mgr. Anna Kolková

Patrí k zakladajúcim členkám KZŽS. Bola jeho prvou predsedníčkou. Je iniciátorkou podujatia „Podeľme sa!“. Vyštudovala FaF UK v Bratislave.

Profesne je vydavateľka, riadi redakciu vydavateľstva LÚČ v Bratislave. Okrem toho aktívne pôsobila v Združení katolíckych vydavateľstiev na Slovensku, dlhé obdobie ako jeho predsedníčka a podieľala sa aj na vzniku spoločenstva mladých katolíkov aktívnych v médiách Network Slovakia.

Je vydatá, má štyri dospelé deti.

 

Členky výboru:

8235_1051777593366_1793553971_110855_3849159_nMUDr.  Anna Kováčová, rod. Habovštiaková

V KHŽS zastupuje Svetové hnutie matiek (Mouvement Mondial des Meres, Paríž).

Absolvovala lýceum vo Francúzsku a Lekársku fakultu UK v Bratislave, neskôr atestácie v odboroch psychiatria a detská psychiatria. Pôsobí ako detská psychiatrička. Popri svojej práci aktívne pôsobí v mnohých organizáciách ako Donum Vitae, Spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Ženy ženám, Svetová únia ženských katolíckych organizácií WUCWO-UMOFC, Fórum života a ANDANTE.

Je vydatá, matka ôsmich synov.

 

Mgr. Mia Lukáčová

Je zakladajúcou členkou KHŽS. Absolventka FiF UK v Bratislave, do roku 2002 bola v domácnosti, teraz pôsobí ako asistentka poslanca NR SR. Od založenia o.z. Donum vitae v roku 1991 je lektorkou Billingsovej ovulačnej metódy (BOM ) a zodpovedného rodičovstva – sexualita a plodnosť v manželstve. V Bratislave je zodpovedná za projekt POSLEDNÝ ŠTVRTOK – príprava snúbencov na manželstvo a prednášky pre verejnosť. Okrem KHŽS je aktívna v hnutí Modlitby matiek, Fórum kresťanských inštitúcií a ďalších.

Je vydatá, má štyri deti.

 

RNDr. Ľubica Piknová, PhD.

V rámci KHŽS zastupuje hnutie Modlitby matiek na Slovensku. Vyštudovala biochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a pracuje v potravinárskom výskume. Od roku 1997 sa zúčastňuje na činnosti Hnutia Modlitieb matiek, je členkou spoločenstva Koordinátorky a je zodpovedná za spoločenstvá Detí viery na Slovensku.

Je vydatá a je matkou dvoch dospelých detí.

 

IMG_2535 xPharmDr. ThLic. Mária Raučinová

KHŽS zastupovala v Európskej aliancii katolíckych ženských organizácií ako členka medzinárodného výboru v rokoch 2006 – 2010. Pôvodne farmaceutka, vyštudovala teológiu, pracuje ako redaktorka Katolíckych novín. Osobitne sa zaujíma o problematiku ženy, jej identity a poslania v dnešnom svete. Túto tému vedecky rozvíja aj na teologickej fakulte RKCMBF v Bratislave. Otázka ženy je jej „srdcovka“, ale nie oddelene od muža. Životné vyznanie: „Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu.“

Je vydatá, má dve deti a patrí do farského spoločenstva na Dlhých dieloch v Bratislave.