Poslanie a ciele

Katolícke hnutie žien Slovenska vzniklo ustanovujúcou schôdzou 28. júna 2005.

Jeho poslaním je rozvíjať vzájomnú spoluprácu medzi katolíckymi ženskými organizáciami na Slovensku aj v Európe, viesť dialóg s inými ženskými organizáciami a konkrétnymi aktivitami a vzdelávaním pomáhať ženám viesť dôstojný a lepší život.

Medzi ciele našej organizácie patrí:

  • ovplyvňovať veci verejné najmä na Slovensku v prospech zachovania, ochrany a rozvoja ľudských práv a hodnôt: život od počatia po prirodzenú smrť, rodina, zdravie a vzdelanie,
  • k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci,
  • svojim členom možnosti na profesionálny rast a všestranný rozvoj osobnosti,

Naše ciele sa snažíme dosiahnuť týmito aktivitami:

  • spoločných záujmov členov KHŽS pred štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy, inými orgánmi verejnej správy a aktívnou spolprácou s nimi,
  • spoločných aktivít a projektov (Podeľme sa),
  • informovanosti o aktuálnom pôsobení ženských organizácií na Slovensku, v Európe i vo svete,
  • spoluprácou so zahraničnými ženskými hnutiami,
  • s organizáciami v oblasti domácej a zahraničnej humanitárnej a rozvojovej pomoci,
  • konferencií, seminárov a stáží,
  • a vydavateľskou činnosťou.