Podeľme sa! 2019

Podeľme sa! 2019

Tohtoročný  13. ročník podujatia Podeľme sa! 2019 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 6.3. 2019 do 31. 5.2019.

Výťažok zbierky je určený na podporu dvoch projektov:

Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená; niektoré deti boli týrané a zneužívané. Poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo rodinám, ktoré zlyhali vo svojej výchovnej funkcii. Nakoľko prevádzka centra je v nájomných priestoroch, nie je možná žiadna prístavba, potrebná na jeho nevyhnutnú činnosť. Rozšírenie priestorov chcú rehoľné sestry – saleziánky riešiť zakúpením kontajnera.

Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život ďalším rodinám. Stane sa tiež miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkách s deťmi v krajnej životnej núdzi.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už dvanásť rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu osobitne zriadeného na zbierku 0029 4001 6642/1100, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, variabilný symbol 3180946.

Záverečné vyúčtovanie zbierky Podeľme sa! 2019 nájdete na tejto linke.

Podeľme sa 2019 leták